સંગ્રહ

હું

હું આમ તો દરેકનો પ્રિય શબ્દ અને પોતાના વિષે લખવું કે કહેવું એ મનગમતું કામ.

પણ ક્યાંક વાંચેલું કે Trying to define yourself is like trying to bite your own teeth.

તેમાં છતાં થોડું મારા વિષે…

I have nothing to declare except my Genius.

ઓસ્કાર વાઈલ્ડનું આ કથન જાણે મારા માટે જ લખાયુ હોય એટલુ મને ગમે છે અને હું માનુ છુ. બાકી તો.. દરેક વ્યક્તિ આ બે બાબતમાં તો સંપુર્ણ સ્વતંત્ર હોય છે, પરિસ્થિતિનું અર્થ ઘટન કરવામાં અને લોકોનું મુલ્યાંકન કરવામાં.

પ્રકૃતિ મને ગમે છે,

નદીઓ, પહાડો, ફૂલો, પક્ષીઓ માટે મને અજબ આકર્ષણ છે.

વિસ્મય મને ગમે છે.

વહેવુ મને ગમે છે.

કૃષ્ણ મને ગમે છે.

ગ્રંથિઓમાં બંધાઈ જવુ નથી ગમતુ.

મોહરુ પહેરીને ફરતા માણસો (double standered) નથી ગમતા.

સંબંધોમાં બહુ ચાલાકી અને ચબરાકી પર મુશ્તાક થવા કરતા વિશ્વાસ રાખીને છેતરાવામાં દુખ નથી થતુ.

પુસ્તકો વચ્ચે કે પ્રકૃતિના ખોળે મરવુ મને ગમશે…..

Advertisements